Ogólne zasady i warunki

Niniejsze warunki są własnością firmy STORTSLURF. Kopiowanie poniższych warunków jest karalne.

 

Artykuł 1 Definicje
1.1 Dla celów niniejszych Warunków “Spółka” oznacza STORTSLURF, z siedzibą pod adresem Kering 2 – 0003, 8072TD Nunspeet. Działająca pod nazwą STORTSLURF i zarejestrowana w Izbie Gospodarczej pod numerem 80712177.
1.2 STORTSLURF jest dalej zwana w skrócie “STORTSLURF”.
1.3 W niniejszym Regulaminie “Kupujący” oznacza: osobę, z którą STORTSLURF zawiera lub zawarł umowę.

Artykuł 2: Zastosowanie
2.1 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do każdej oferty i umowy pomiędzy Spółką a Kupującym oraz do wszystkich zobowiązań z nich wynikających. Wyraźnie odrzuca się możliwość zastosowania ogólnych warunków handlowych kupującego.
2.2 Po dokonaniu przez Kupującego zakupu z zastrzeżeniem możliwości zastosowania warunków STORTSLURF, uznaje się, że Kupujący milcząco zgodził się na zastosowanie warunków do wszystkich zamówień składanych w późniejszym czasie przez Kupującego, niezależnie od charakteru zamówienia i tego, czy STORTSLURF potwierdzi takie zamówienie na piśmie.
2.3 Jeżeli STORTSLURF nie zawsze wymaga ścisłego przestrzegania niniejszych Warunków, nie oznacza to, że ich postanowienia nie mają zastosowania lub że STORTSLURF w jakikolwiek inny sposób utraciłby prawo do wymagania ścisłego przestrzegania postanowień niniejszych Warunków.
2.4 Wszyscy agenci sprzedaży, przedstawiciele, pracownicy, odsprzedawcy lub inne osoby, które otrzymały zamówienie od STORTSLURF lub które zostały wyznaczone lub zlecone przez STORTSLURF, będą korzystały z takiej samej ochrony dla siebie i będą uprawnione do takich samych wyłączeń, zwolnień i ograniczeń odpowiedzialności, jakie mają zastosowanie do samego STORTSLURF na mocy niniejszych Warunków Ogólnych lub na mocy jakiejkolwiek umowy zawartej ze STORTSLURF.

Artykuł 3: Oferty cenowe
3.1 Wycena, oferta lub kosztorys nie są wiążące dla STORTSLURF i uważa się je jedynie za zaproszenie Kupującego do złożenia zamówienia, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej.
3.2 Oferty składane przez Spółkę są niewiążące. Ceny podane w ofercie nie zawierają podatku VAT, chyba że zaznaczono inaczej.

Artykuł 4: Dostawa i ryzyko
4.1 Towar będzie przewożony w sposób określony przez STORTSLURF.
4.2 Dostawę uważa się za zrealizowaną po otrzymaniu towaru przez Kupującego lub, w przypadku wysyłki przez przewoźnika, po przekazaniu towaru przewoźnikowi.
4.3 Kupujący odbierze dostawę wszystkich zakupionych Towarów w uzgodnionym terminie lub, w przypadku jego braku, w terminie określonym przez Przedsiębiorstwo. Jeśli kupujący nie odbierze zakupionego towaru w całości i/lub w terminie lub jeśli zaniedba informacje lub instrukcje wymagane do (terminowej) dostawy, towar będzie przechowywany na koszt i ryzyko kupującego.
4.4 Wszystkie dostawy realizowane przez STORTSLURF są dostawami ex works, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.

Artykuł 5: Termin dostawy
5.1 Dostawa towarów będzie realizowana poprzez wysyłkę na adres dostawy podany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. W przypadku zamówienia złożonego za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy, decydujące znaczenie ma adres dostawy podany w internetowym formularzu zamówienia.
5.2 Jeżeli firma transportowa zwróci Sprzedawcy wysłany towar, ponieważ dostawa do Klienta nie była możliwa, Klient ponosi koszty nieudanej wysyłki. Nie dotyczy to sytuacji, w której klient skutecznie skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy, nie ponosi odpowiedzialności za okoliczność, która doprowadziła do niemożności dostawy, lub gdy czasowo nie mógł przyjąć oferowanej usługi, chyba że sprzedawca uprzedził go o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.
5.3 Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu sprzedanego towaru przechodzi na klienta z chwilą, gdy sprzedawca wydał rzecz spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie albo instytucji w inny sposób wyznaczonej do wykonania przesyłki. Jeżeli klient występuje jako konsument, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu sprzedanego towaru przechodzi na klienta lub osobę upoważnioną do odbioru towaru zasadniczo dopiero w momencie wydania towaru klientowi. Niezależnie od powyższego ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na Klienta, także w przypadku konsumentów, z chwilą wydania towaru przez sprzedawcę spedytorowi, przewoźnikowi albo osobie lub instytucji wyznaczonej w inny sposób do wykonania przesyłki, jeżeli Klient zleci spedytorowi, przewoźnikowi albo osobie lub instytucji wyznaczonej w inny sposób do wykonania przesyłki wykonanie przesyłki, a sprzedawca nie wskazał wcześniej tej osoby lub instytucji Klientowi.
5.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowej lub nienależytej dostawy własnej. Ma to zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru, a Sprzedawca przy zachowaniu należytej staranności zawarł z dostawcą konkretną transakcję pokrycia. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby pozyskać towary. W przypadku braku dostępności lub tylko częściowej dostępności towaru, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a świadczenie zostanie niezwłocznie zwrócone.
5.5 W przypadku odbioru własnego, Sprzedawca w pierwszej kolejności poinformuje Klienta drogą mailową, że zamówiony przez Klienta towar jest gotowy do odbioru. Po otrzymaniu tej wiadomości e-mail klient może odebrać towar z siedziby Sprzedawcy po uzgodnieniu ze Sprzedawcą. W takim przypadku nie zostaną naliczone koszty wysyłki.

Artikel 6: Qualität und Menge (Quantität)
6.1 STORTSLURF bürgt nicht dafür, Garantien oder Empfehlungen bezüglich der Qualität der Waren für einen bestimmten Zweck gegeben zu haben. Die Gegenseite muss sich selbst vergewissern, ob die Waren für den von ihr bestimmten Zweck geeignet sind. Hierauf gibt STORTSLURF keinerlei Zusicherungen und Garantien.
6.2 Die verkauften Waren müssen die von den Parteien schriftlich vereinbarten Eigenschaften haben.
6.3 STORTSLURF erwähnt die gelieferten Mengen auf dem Lieferdokument.
6.4 Wenn der Käufer STORTSLURF nicht spätestens innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt des Lieferdokuments schriftlich oder per E-Mail Einwände gegen das Lieferdokument mitteilt, wird davon ausgegangen, dass die auf dem Lieferdokument angegebene Menge die gelieferte Menge korrekt wiedergibt.
6.5 Falls die verkauften Waren für eine besondere Verwendung bestimmt sind, die mit besonderen Risiken oder Qualitätsanforderungen verbunden ist, muss der Käufer das Unternehmen vorher ausdrücklich darauf hinweisen, und diese besondere Verwendung muss im Vertrag schriftlich festgelegt werden, in Ermangelung dessen eine normale Verwendung angenommen wird.

Artykuł 6: Jakość i ilość (quantity)
6.1 STORTSLURF nie ręczy za to, że udzielił gwarancji lub zaleceń dotyczących jakości towaru do określonego celu. Druga strona musi upewnić się, czy towar nadaje się do określonego przez nią celu. STORTSLURF nie składa w tym zakresie żadnych oświadczeń ani gwarancji.
6.2 Sprzedawany towar musi mieć cechy uzgodnione pisemnie przez strony.
6.3 STORTSLURF wymieni dostarczone ilości na dokumencie dostawy.
6.4 Jeżeli najpóźniej w ciągu 48 godzin od otrzymania dokumentu dostawy Kupujący nie zgłosi STORTSLURF na piśmie lub pocztą elektroniczną zastrzeżeń do dokumentu dostawy, przyjmuje się, że ilość podana na dokumencie dostawy prawidłowo odzwierciedla ilość dostarczoną.
6.5 Jeśli sprzedawane towary są przeznaczone do specjalnego użytku, z którym wiąże się szczególne ryzyko lub wymagania jakościowe, kupujący musi wyraźnie poinformować o tym przedsiębiorstwo z wyprzedzeniem, a to specjalne zastosowanie musi być określone na piśmie w umowie, w przeciwnym razie zakłada się normalne użytkowanie.

Artykuł 7 Tolerancje
7.1 W odniesieniu do specyfikacji dopuszczalne są wymienione poniżej odchylenia, zarówno w górę, jak i w dół. Do celów oceny jako standard przyjmuje się średnią wartość sumy gatunku, jakości, koloru i dostarczonej ilości. W przypadku specyfikacji innych niż tutaj wymienione, odchylenia dopuszczone dla poprzednich dostaw i błędy w nich są zwyczajowo dopuszczalnymi odchyleniami. Jeżeli uzgodniono wartość minimalną lub maksymalną, dopuszczalne jest dwukrotne odchylenie odpowiednio w górę lub w dół.
7.2 Nawet jeśli na piśmie uzgodniono bardziej rygorystyczne specyfikacje, niewielkie odchylenia w kolorze, grubości, jakości, wymiarach i innych tego typu danych stanowią wadę tylko wtedy, gdy kupujący udowodni, że odchylenie ma wpływ na funkcjonalność sprzedanych towarów.
7.3 W odniesieniu do ilości, świadczenie STORTSLURF uznaje się za wystarczające, jeżeli odchylenia ilościowe produktów nie przekraczają:
– 5% powyżej lub poniżej obiecanych wymiarów wewnętrznych Produktów.
– 5% powyżej lub poniżej obiecanej gęstości tkaniny (gr/sqm/mu). 

Artykuł 8: Wypowiedzenie umowy
8.1 Roszczenia Spółki wobec Kupującego stają się natychmiast wymagalne w następujących przypadkach:
– Po powzięciu przez Spółkę wiadomości o okolicznościach dających uzasadnione podstawy do obaw, że Kupujący nie wykona swoich zobowiązań.
– Jeżeli Spółka zażądała od Kupującego złożenia zabezpieczenia zgodnie z art. 15.7 niniejszych Warunków, a takiego zabezpieczenia brakuje lub jest ono niewystarczające.
– Jeśli kupujący jest w stanie likwidacji, upadłości lub zawieszenia płatności. W powyższych przypadkach Spółka będzie uprawniona do zawieszenia (dalszego) wykonywania swoich zobowiązań wynikających z umowy lub do rozwiązania umowy, bez uszczerbku dla prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania.
8.2 Ponadto STORTSLURF jest uprawniony do rozwiązania umowy (lub doprowadzenia do jej rozwiązania), jeżeli wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie jest możliwe lub nie można wymagać dalszego jej wykonywania zgodnie ze standardami racjonalności i uczciwości, lub jeżeli wystąpią inne okoliczności powodujące, że nie można dłużej oczekiwać niezmienionego utrzymania umowy.

Artykuł 9 Zachowanie tytułu
9.1 Niezależnie od sprzedanych i faktycznie dostarczonych towarów, prawo własności przechodzi na drugą stronę, gdy ta ostatnia zapłaci w całości wszystkie kwoty należne STORTSLURF w odniesieniu do towarów dostarczonych lub które mają być dostarczone na podstawie umowy. Uwzględniona jest cena zakupu, ewentualne koszty dodatkowe, odsetki, podatki i koszty, które są należne na podstawie niniejszych ogólnych warunków lub umowy. Podobnie, tytuł prawny podlega wszystkim ciągłym zobowiązaniom wynikającym z wszelkich umów, jakie STORTSLURF może mieć wobec Kupującego.
9.2 Przedsiębiorstwo będzie uprawnione do odebrania od Kupującego tylu dostarczonych towarów, aż wpływy ze sprzedaży prywatnej lub publicznej odzyskanych towarów zostaną w całości zapłacone, łącznie z kosztami i (ustawowymi) odsetkami handlowymi oraz wszelkimi roszczeniami odszkodowawczymi.
9.3 Kupujący zobowiązuje się do traktowania dostarczonych w ramach zastrzeżenia własności towarów z należytą starannością i jako rozpoznawalnej własności STORTSLURF. Kupujący powinien ponadto uczynić to, czego można od niego rozsądnie oczekiwać w celu zabezpieczenia tytułu własności STORTSLURF.
9.4 Jeżeli i tak długo jak STORTSLURF jest właścicielem dostarczonych Towarów, Kupujący niezwłocznie powiadomi STORTSLURF na piśmie o zajęciu Towarów lub zgłoszeniu roszczenia wobec (jakiejkolwiek części) Towarów. Kupujący musi również poinformować STORTSLURF, na pierwsze żądanie STORTSLURF, gdzie przechowywane są Towary będące własnością STORTSLURF. 
9.5 W przypadku zajęcia, (tymczasowego) zawieszenia płatności lub upadłości, Kupujący musi niezwłocznie poinformować komornika zajmującego, zarządcę lub syndyka o prawach (własności) STORTSLURF.
9.6 Postanowienia, o których mowa w niniejszym artykule, mają zastosowanie bez uszczerbku dla innych praw przysługujących STORTSLURF.

Artykuł 10 Prawo powrotu
10.1 Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionego towaru. Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia do 14 dni od jego otrzymania bez podania przyczyny. Po odstąpieniu od umowy Kupujący ma kolejne 14 dni na zwrot produktu.
10.2 Koszty zwrotu ponosi kupujący, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.

Artykuł 11 Terminy dotyczące wad/skarg
11.1 Kupujący musi sprawdzić zakupiony towar w momencie dostawy – lub jak najszybciej po niej. Kupujący musi przy tym sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny z umową, tj. czy spełnia warunki umowy
– czy dostarczono właściwe towary
– czy dostarczony towar odpowiada uzgodnionej ilości.
– czy dostarczony towar spełnia uzgodnione wymagania jakościowe.
11.2 W przypadku stwierdzenia widocznych wad lub braków, kupujący musi zgłosić je firmie w ciągu 2 (dwóch) dni od otrzymania towaru. Raport niepisany musi być potwierdzony pisemnie przez Kupującego w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania towaru. Ponadto przy odbiorze Towarów Kupujący lub osoba odbierająca Towary w imieniu lub na rzecz Kupującego musi zamieścić pisemny opis stwierdzonej wady lub braków w dokumentach przewozowych towarzyszących Towarom, aby potwierdzić, że reklamacja istniała w momencie dostawy Towarów. Kupujący musi starannie przechowywać odrzucone towary w taki sposób, aby uniknąć utraty jakości lub ilości.
11.3 Kupujący musi powiadomić firmę na piśmie o wszelkich niewidocznych wadach w ciągu 7 dni od ich wykrycia, ale nie później niż 14 dni od dostawy. Wszelkie prawa do odszkodowania za wady niewidoczne wygasają po upływie 14 dni, przy czym termin ten rozpoczyna się w dniu dostawy.
11.4 Jeśli reklamacja zostanie złożona w odpowiednim czasie, kupujący pozostaje zobowiązany do zakupu i zapłaty za zakupiony towar. Jeżeli Kupujący będzie chciał zwrócić wadliwe towary, nastąpi to za uprzednią pisemną zgodą STORTSLURF w sposób i na warunkach określonych przez STORTSLURF.
11.5 Kupujący jest zobowiązany do umożliwienia STORTSLURF rozpatrzenia reklamacji. Fakt, że STORTSLURF rozpatruje reklamację nie oznacza, że STORTSLURF przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność.
11.6 Reklamacja musi zawierać co najmniej szczegółowy i dokładny opis wady oraz zestawienie dalszych informacji wskazujących, że towar dostarczony przez Kupującego i towar odrzucony są identyczne. Ponadto STORTSLURF może zażądać od Kupującego dostarczenia materiału wizualnego (zdjęcia/filmu) wad przed rozpatrzeniem reklamacji.
11.7 Towary, których dotyczą reklamacje, jak również opakowanie i prezentacja, muszą być dostępne dla STORTSLURF do kontroli i/lub testowania w stanie, w jakim znajdowały się w momencie wykrycia wad i nie mogą być odsprzedawane, chyba że STORTSLURF udzielił na to wyraźnej pisemnej zgody.
11.8 Jeżeli reklamacje dotyczą części dostarczonego towaru, nie może to prowadzić do odrzucenia całej partii, chyba że dostarczona partia nie może być w takim przypadku racjonalnie uznana za zdatną do użytku.
11.9 Jeżeli skarga i/lub roszczenie w odniesieniu do jakichkolwiek dostarczonych Produktów jest uzasadnione, STORTSLURF nie ma obowiązku uczynić nic więcej niż wymienić odrzucone Produkty na własny koszt lub (według uznania STORTSLURF) zaliczyć Kupującemu kwotę równą cenie należnej od Kupującego za odrzucone Produkty.
11.20 W przypadku pełnej wymiany lub kompensacji towaru uwzględnia się część już zużytą.
11.21 Wszelkie roszczenia Kupującego wygasają po oddaniu przez Kupującego zakupionych towarów do użytku, ich przetworzeniu, wydrukowaniu lub pocięciu lub dostarczeniu osobie trzeciej, chyba że Kupujący udowodni, że nie mógł udowodnić STORTSLURF roszczenia we wcześniejszym terminie.
11.22 STORTSLURF jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności i nie jest zobowiązany do przyjmowania i/lub badania zawiadomień o wadach, jeśli Kupujący nie wypełnił w terminie swoich zobowiązań płatniczych lub innych zobowiązań wobec STORTSLURF, ani w przypadku, gdy Kupujący i/lub osoby trzecie, w imieniu Kupującego lub nie, dokonały modyfikacji lub napraw towarów dostarczonych przez STORTSLURF bez uprzedniej pisemnej zgody.
11.23 Kupujący po powiadomieniu Przedsiębiorstwa powinien dać STORTSLURF co najmniej 7 dni na zbadanie lub rozpatrzenie reklamacji.

Artykuł 12 Płatność
12.1 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, płatność Kupującego na rzecz STORTSLURF dokonywana jest w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, bez jakichkolwiek potrąceń, upustów lub kompensat.
12.2 Roszczenia odszkodowawcze nie zawieszają zobowiązań płatniczych Kupującego.
12.3 Po upływie uzgodnionego terminu płatności, Kupujący pozostaje w zwłoce bez wezwania i jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości 2,5% za (część) miesiąca od należnej i wymagalnej kwoty do dnia zapłaty w całości.
12.4 Płatności dokonywane przez Kupującego będą zawsze zaliczane w pierwszej kolejności na poczet wszystkich należnych odsetek i kosztów, a w drugiej kolejności na najdłużej wymagalne faktury, nawet jeśli Kupujący oświadczy, że płatność dotyczy faktury późniejszej.
12.5 W przypadku płatności po terminie STORTSLURF jest również uprawniony do zawieszenia dostawy innych towarów i/lub rozwiązania lub zawieszenia wykonania innych umów zawartych z Kupującym bez obowiązku wypłaty odszkodowania. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów i zrekompensowania STORTSLURF wszelkich powstałych strat lub szkód, w tym utraty zysku.
12.6 Na pierwsze żądanie Przedsiębiorstwa Kupujący zapewni zabezpieczenie tego, co jest lub będzie winien Przedsiębiorstwu.
12.7 Kupującemu nie przysługuje prawo do potrącenia jakichkolwiek kwot pobranych przez Spółkę od Kupującego na podstawie istniejącej między nimi umowy.
12.8 Wszelkie sądowe i pozasądowe koszty windykacji poniesione przez STORTSLURF w związku z dochodzeniem roszczeń wobec Kupującego ponosi Kupujący.

Artykuł 13 Odpowiedzialność
13.1 Jeżeli spółka ponosi odpowiedzialność, kwota odszkodowania należnego od niej jest we wszystkich przypadkach ograniczona do maksymalnej wysokości ceny zakupu dostarczonych towarów, których dotyczy roszczenie o odszkodowanie, przy czym maksymalna kwota wynosi 10.000 euro.
13.2 Wyklucza się odpowiedzialność STORTSLURF za szkody pośrednie, szkody następcze, utratę zysku, utratę oszczędności, zmniejszenie wartości firmy, szkody z powodu zaprzestania działalności, szkody w wyniku roszczeń kupującego z tytułu kupna lub szkody z powodu okaleczenia, utraty lub zniszczenia danych lub dokumentów.
13.3 Ograniczenia odpowiedzialności STORTSLURF, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim szkoda wynika z umyślnego działania lub świadomej lekkomyślności STORTSLURF. Musi to być jednoznacznie udowodnione.
13.4 O ile spełnienie wymogów nie jest trwale niemożliwe, odpowiedzialność STORTSLURF za przypisywalne niewykonanie zobowiązania powstaje tylko wtedy, gdy Kupujący niezwłocznie przekazał STORTSLURF pisemne zawiadomienie o niewykonaniu zobowiązania, wyznaczając rozsądny termin na jego usunięcie, a STORTSLURF po upływie tego terminu nadal nie wykonuje swoich obowiązków przypisywanych Kupującemu. Zawiadomienie o niewykonaniu zobowiązania musi zawierać możliwie pełny i szczegółowy opis wady, aby STORTSLURF mógł zareagować w odpowiednim czasie i w prawidłowy sposób.
13.5 Błąd typograficzny, błąd pisarski lub inny błąd lub pominięcie w jakiejkolwiek literaturze sprzedażowej, ofercie, cenniku, stronie internetowej, fakturze lub innym dokumencie lub innych informacjach ze strony STORTSLURF może zostać poprawiony bez żadnej odpowiedzialności ze strony STORTSLURF. STORTSLURF nie jest związany oczywistymi błędami typograficznymi lub pomyłkami.
13.6 Wszelkie opisy, specyfikacje lub oświadczenia odnoszące się do jednego lub więcej towarów sprzedawanych przez STORTSLURF w jakimkolwiek katalogu, broszurze, stronie internetowej, reklamie lub innej literaturze są jedynie przybliżone, a STORTSLURF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieścisłości w takiej literaturze.
13.7 Prawa do działania i inne uprawnienia Kupującego na jakiejkolwiek podstawie wobec STORTSLURF w każdym przypadku wygasają po upływie 6 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia, które umożliwia Kupującemu wykonanie takich praw i/lub uprawnień wobec STORTSLURF.

Artykuł 14 Siła wyższa
14.1 Siła wyższa oznacza okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie zobowiązania i które nie są zawinione przez Spółkę. Obejmuje to następujące elementy:
– Strajki w zakładach innych niż zakład Spółki;
– strajki żbikowe lub strajki polityczne na terenie Spółki;
– ogólny niedobór niezbędnych surowców i innych towarów lub usług wymaganych do osiągnięcia uzgodnionych wyników;
– nieprzewidywalne zastoje u dostawców lub innych osób trzecich, od których Spółka jest zależna; oraz ogólne problemy z transportem.
14.2 STORTSLURF jest uprawniony do powołania się na siłę wyższą również w przypadku, gdy okoliczność uniemożliwiająca (dalsze) spełnienie świadczenia wystąpi po doprowadzeniu do niej przez Spółkę.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)